കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 13202606.00

“Read More”
Share Button

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 21465000.00

“Read More”
Share Button

നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 9665000.00

“Read More”
Share Button

ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 14750000.00

“Read More”
Share Button

ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 15811976.00

“Read More”
Share Button

ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 12455000.00

“Read More”
Share Button