മടവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Category : Grama Panchayat,MPLADS

Total proposed amount : 16700000.00

  മടവൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  
Sl.No പദ്ധതി Amount
1 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എരവന്നൂര്‍ എ.എം.എല്‍. പി സ്കൂള്‍, മടവൂര്‍ 40000.00
2 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ചക്കാലക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍. 100000.00
3 സ്റ്റേജ് ആരാബ്രം ജി.യു.പി സ്കൂള്‍ 100000.00
4 പുനത്തുംകുഴിയില്‍ പൂവംതല, വെള്ളാരംപാറ റോഡ്, 300000.00
5 നടപ്പാത, ചീക്കിലാട്ട് മണ്ണാര്‍വട്ടം താഴം, 250000.00
6 കൊട്ടക്കാവയല്‍, മഠത്തുംകുഴിയില്‍ റോഡ്, 300000.00
7 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എരവന്നൂര്‍ എ.യു. പി സ്കൂള്‍, മടവൂര്‍ 100000.00
8 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എ.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, പൈംമ്പാലശ്ശേരി 110000.00
9 കമ്പ്യൂര്‍, മടവൂര്‍ എ.യു.പി സ്കൂള്‍, മടവൂര്‍ 50000.00
10 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഹസാനിയ യു.പി സ്കൂള്‍ 50000.00
11 നടപ്പാത, ബൈത്തുല്‍ ഇസ്സ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 6, 650000.00
12 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, മടവൂര്‍ നോര്‍ത്ത് എ.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, 50000.00
13 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ജി.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍, പൈംമ്പാലശ്ശേരി, മടവൂര്‍ 50000.00
14 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പുല്ലാളൂര്‍ എ.എല്‍.പി.എസ്, മടവൂര്‍ 50000.00
15 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ആരാമ്പരം ഗവ. യു.പി സ്കൂള്‍, 50000.00
16 മടവൂര്‍ കാമ്പ്രത്ത് കുന്നു ട്രൈബല്‍ കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 3, 5, 6 500000.00
17 ചക്കാലക്കല്‍, ചാത്തന്‍പുറം  റോഡ്, 500000.00
18 പുല്ലോറമ്മല്‍ – മൂന്നാംപുഴക്കല്‍ റോഡ്, 300000.00
19 ബില്‍ഡിംഗ്, പ്രൈമറി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍, 700000.00
20 കരുവാരപ്പറ്റ കുടിവെള്ള പദ്ധതി 1200000.00
21 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, മുട്ടാഞ്ചേരി, 50000.00
22 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എ.കെ.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, കൊട്ടക്കാവയല്‍, 50000.00
23 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എ.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, പുല്ലാളൂര്‍ നോര്‍ത്ത്, 50000.00
24 മടമ്പലത്ത്താഴം, അരീക്കല്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 1, 450000.00
25 കുന്നത്ത്പ്പള്ളി – തുളുംമഠം റോഡ്, 400000.00
26 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ചക്കാലക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍, 400000.00
27 സാരദി വായനശാല, അങ്കത്തായി, ഇരവന്നൂര്‍, 50000.00
28 തെക്കേപുരക്കല്‍- നെല്ലിക്കുന്നു സെന്‍റ് കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 6, 1000000.00
29 മുക്കടംകാട്- ചാത്തനാരമ്പ് റോഡ്, വാര്‍ഡ് 17, 300000.00
30 കറുത്തേടത്ത് പൊയില്‍ – കോ ണിക്കല്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 16, 300000.00
31 ചോലക്കരത്താഴം – കുണ്ടത്തില്‍ താഴം റോഡ്, വാര്‍ഡ് 13, 400000.00
32 പാറക്കാപുറായില്‍ – രാംപൊയില്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 8, 300000.00
33 പുനത്തുംകുഴിയില്‍ – പൂവന്തല – വെള്ളാരമ്പാറ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 17, 500000.00
34 കൊട്ടോട്ട്ക്കുന്ന് ഹരിജന്‍ കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 2, 500000.00
35 ബൈത്തുല്‍ ഇസ്സ റോഡ്, 400000.00
36 കണിയാട്ട് താഴം, അരീച്ചോല റോഡ്, വാര്‍ഡ് 4, 490000.00
37 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഗവ. എല്‍.പി സ്കൂള്‍ പൈമ്പാലശ്ശേരി 50000.00
38 ആരാംമ്പ്രം യു.പി സ്കൂള്‍, ആനിക്കുന്ന് എസ്.സി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) വാര്‍ഡ് 13, 500000.00
39 തെക്കെപുരക്കല്‍ നെല്ലിക്കുന്ന് റോഡ്, വാര്‍ഡ് 6, 1000000.00
40 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഹസ്സാനിയ എ.യു.പി സ്കൂള്‍, മുട്ടാഞ്ചേരി, 60000.00
41 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ആരാംമ്പ്രം ഗവ. എം.യു.പി സ്കൂള്‍, പടനിലം 60000.00
42 വള്ളിയേടത്ത് – വള്ളിയേടത്ത് മീത്തല്‍ റോഡ് (എസ്.സി), വാര്‍ഡ് 4, 1000000.00
43 രാംപൊയില്‍ പാറക്കാപുരയില്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 7, 490000.00
44 മുട്ടാഞ്ചേരി – മലയിലാതുട്ട് – തലപ്പൊയില്‍മുക്ക് റോഡ്, 400000.00
45 കൊട്ടക്കാവയല്‍ ക്രസന്‍റ് സ്റ്റേഡിയം റോഡ്, വാര്‍ഡ് 11, 300000.00
46 മുക്കാളിത്താഴം തച്ചനാലിതാഴം റോഡ്, വാര്‍ഡ് 1, 300000.00
47 കാരടിക്കണ്ടത്തില്‍ പുറായില്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 12, 400000.00
48 മേപ്പാരിക്കാട്ട് പരനിലം റോഡ്, വാര്‍ഡ് 14, 350000.00
49 നടുവിലേടത്ത് പൊയില്‍താഴം റോഡ്, വാര്‍ഡ് 5, 400000.00
50 ആരംമ്പ്രം – ആനിക്കുന്നുമ്മല്‍ കോളനി നടപ്പാത (എസ്.സി), വാര്‍ഡ് 13, 300000.00
  ആകെ 16700000.00
Share Button