പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 13045000.00

“Read More”

Share Button

കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 14737890.00

“Read More”
Share Button

പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 12200000.00

“Read More”
Share Button

കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 11995650.00

“Read More”
Share Button

ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 9455000.00

“Read More”
Share Button

ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 15430000.00

“Read More”
Share Button