പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Category : Grama Panchayat,MPLADS

Total proposed amount : 12200000.00

Sl.No Name of the Proposal Amount
1 Providing of 2 computers to St. Xavier UP School, Peruvayal 40000.00
2 Constn. Of Class Room Kuttikkattoor Govt. Higher Secondary School 500000.00
3 Constn. Of Pathway Bhoodhanam Colony Road, 9th Ward, Peruvayal GP 300000.00
4 Constn. Of Kuttikkattoor chemmalathur Road (II Phase) Peruvayal GP 380000.00
5 Constn. Of School Building for Kuttikkattur High School, Peruvayal 500000.00
6 Constn. Of Road (Pathway) Areekkal Thazham – Othiyil Nedumparambukunnu, Peruvayal GP 300000.00
7 Constn. Of Pathway Kuttikkattur – Chemmalathur, Peruvayal GP 300000.00
8 Constn. Of Anakkuzhikkara Maniyambalam Road, Peruvayal GP 400000.00
9 Computer for Mudakkal GLPS, Peruvayal Grama Panchayath 25000.00
10 Computer for AMLP Velliparamba, Peruvayal Grama Panchayath 50000.00
11 Constn. Of Anakuzhikkara Kunnummal Harijan Colony Road (SC), Peruvayal GP 500000.00
12 “Construction of Road (SC) Kodassery Thazham – Mayooramkunnu Road, Peruvayal Grama panchayath 500000.00
13 Construction of Road (SC) Kattayattuthazham panoli Road, peruvayal Grama Panchayath 500000.00
14 Parayil – Achamveettil – Parappurath Purayil Road, Peruvayal Grama Panchayath 500000.00
15 Sree Durga Bhagavathy Temple Road, Ward 2, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
16 Konarambath- Poolakkapoyil- Peruvayal Road, Peruvayal GP 300000.00
17 Velliparambu 6/2 – Palattuthazham Road, Peruvayal Grama Panchayath 200000.00
18 Ambulance for Peruvayal Panchayath Pain & Paliative 400000.00
19 Kuttikattoor High School Ground – Palancheri Meethal Road, Peruvayal Grama Panchayath 400000.00
20 Computers for Jalaliya Women’s Arabic College, kuttikattoor, Peruvayal Grama Panchayath 125000.00
21 Computer for Govt. Higher Secondary School, Kuttikkattoor, Peruvayal Grama Panchayath 200000.00
22 Kolakkadaththazham – Kuttipadam Road, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
23 Kizhakke Kayalam – Varyappadam Road, Peruvayal Grama Panchayath 200000.00
24 Erayapunathil Road, Peruvayal Grama Panchayath 200000.00
25 Mundakkal- Mundakkalidam Road, Peruvayal Grama Panchayath 200000.00
26 Aanakkuzhikkara- Thekkuveettil Thazham- Kunnath Meethal Road, Peruvayal Grama Panchayath (SC) 1000000.00
27 Parayarukandi Purayil Drinking Water Project, War-12, Peruvayal Grama Panchayath (S.C) 1500000.00
28 Computers for St. Xaviers U.P School, Peruvayal-PO, Kozhikode, 673 008 60000.00
29 Computers for A.M.L.P School, Kuttikkattoor, Kuttikkattoor-PO, Peruvayal Grama Panchayath 60000.00
30 Construction of Edappunathil Purayil Muprakkunnu Road, Ward-1, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
31 Low- Mast light at 6th Mile, Velliparamba, Peruvayal Grama Panchayath 160000.00
32 Construction of Peringolath – Mayilaparambameethal Vadakkedath Purayi Road, Ward-2, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
33 Construction of Kallyattikkal – Chemmalathur Road, Ward-14, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
34 Construction of Kuttikattoor School Road, Ward-14, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
35 Construction of Keezhmad-Vennyayil-Nedumparamb Road, Ward-16, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
36 Construction of Kuttikattoor Highschool Kalladamethal Road, Ward-14, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
Total 12200000.00

2019-2024

1 Lab for Primery Health Centre, Peruvayal,Ward-7, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
2 Building for GLP School, Velliparamb, Ward-18, Peruvayal Grama Panchayath 1000000.00
3 Low mast Light at Kayalam Ambalamukk Jn., Ward-9, Peruvayal Grama Panchayath 160000.00
4 Construction of Kiyyalath thazham Kuttipadam Road, Ward-16, Peruvayal Grama Panchayath 300000.00
Share Button