പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Category : Grama Panchayat,MPLADS

Total Proposed Amount : 13045000.00

പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌

2009-2019

 1. ഇയ്യക്കാട്ടിൽ പെരുമണ്ണ പാത്ത്‌വേ- (300000.00)
 2. പാത്ത്‌വേ പ്രശാന്തി സ്കൂൾ, പെരുമണ്ണ– (250000.00)
 3. പെരുമണ്ണ ചാമാടത്ത്‌ റോഡ്‌-(400000.00)
 4. കമ്പ്യുട്ടർ, അറത്തിൽ പറമ്പ .എം.എൽ.പി സ്കൂൾ-(40000.00)
 5. നടുക്കണ്ടി ചാമാടത്തിൽ പാത്ത്‌വേ-(400000.00)
 6. കോരങ്ങലത്ത്‌ പാലം കണ്ണാടിചോല കോളനി റോഡ്‌-(600000.00)
 7. പയ്യടിത്താഴം കണണ്ടഞ്ചേറി താഴം പാത്ത്‌വേ-(300000.00)
 8. നടുത്തൊടി അത്തൂളിത്താഴം എസ്‌.സി കോളനി റോഡ്‌-(730000.00)
 9. കമ്പ്യുട്ടർ, ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ പയ്യടിമീത്തൽ-(100000.00)
 10. മുണ്ട്‌ പാലം മാഞ്ചാലിൽ റോഡ്‌-(300000.00)
 11. അയനിക്കാട്‌ താഴം പ്രശാന്തി സ്കൂൾ നെടുംപറമ്പ്‌ റോഡ്‌-(150000.00)
 12. പുളിക്കൽ താഴം അറത്തിൽ പറമ്പ്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 13. ആംബുലൻസ്‌പെരുമണ്ണ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പെയ്ൻ & പാലിയേറ്റീവ്‌-(400000.00)
 14. കമ്പ്യുട്ടർ.എം.എസ്‌ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ-(125000.00)
 15. കെട്ടിട നിർമ്മാണം .എം.എസ്‌ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, പെരുമണ്ണ-(2000000.00)
 16. കമ്പ്യുട്ടർപെരുമണ്ണ .എൽ.പി സ്ൾകൂൾ-(50000.00)
 17. വെള്ളായിക്കോട്‌ കിഴക്കയിൽ കുന്നുമ്മൽ റോഡ്‌, വാർഡ്‌ 10-(300000.00)
 18. വള്ളികുന്ന്‌ പയ്യടിത്താഴം റോഡ്‌-(300000.00)
 19. മുണ്ട്‌ പാലം മാർചാലിൽ എരഞ്ഞിക്കൽ മീത്തൽ റോഡ്‌-(150000.00)
 20. ചിറ്റിയേടത്ത്‌ പുതുക്കുടിത്താഴം ഫൂട്ട്‌ പാത്ത്‌-(150000.00)
 21. പൊന്നാരിത്താഴം മയൂരം കുന്ന്‌ റോഡ്‌-(200000.00)
 22. തെക്കെ വള്ളികുന്ന്‌ പൂളേങ്കര റോഡ്‌-(300000.00)
 23. പുത്തലത്ത്‌ താഴം കരിയാട്ട്താഴം റോഡ്‌-(300000.00)
 24. തെക്കെ പാടം ചെറിയ പറമ്പത്ത്‌ റോഡ്‌-(200000.00)
 25. തെക്കെ പാടം എടക്കണ്ടി മൊട്ടകുന്ന്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 26. ഭഗവതി പറമ്പത്ത്‌ ­­ പറമ്പത്ത്‌ റോഡ്‌-(200000.00)
 27. പുത്തലത്ത്‌ താഴം ചെമ്മലത്തൂർ റോഡ്‌-(400000.00)
 28. വള്ളികുന്ന്‌ തട്ടാരി റോഡ്‌-(400000.00)
 29. പാറക്കൽ താഴം കുറുങ്ങോട്ടുമ്മൽ റോഡ്‌-(300000.00)
 30. കുറഞ്ഞേലത്ത്‌ പാലം ചുങ്കപ്പള്ളി റോഡ്‌-(500000.00)
 31. പടിഞ്ഞാറക്കരതാഴം അംഗനവാടി തവളപ്പറമ്പിൽ മീത്തൽ റോഡ്‌-(400000.00)
 32. കുവ്വിൽ പുറായിൽ വടക്കേ പറമ്പ്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 33. പന്നിയൂർ കുളം പടിഞ്ഞാറെ വള്ളികുന്ന്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 34. തെന്നാരപ്പൊറ്റ പെരിങ്ങാട്ടു മീത്തൽ നട വഴി-(300000.00)
 35. പന്നിയൂർകുളം മനത്താനത്ത്‌ താഴം റോഡ്‌-(300000.00)
 36. കുറുങ്ങോട്ടുമ്മൽ പെരിങ്ങോട്ട്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 37. കിഴക്കയിൽ ഇടിഞ്ഞിമ്മൽ കടവ്‌ റോഡ്‌-(300000.00)
 38. പാറക്കൽ താഴം നെരാട്‌ കുന്ന്‌ റോഡ്‌-(400000.00)

ആകെ=13045000.00

2019-2024

 1. കുപ്പേരി താഴം പുതുക്കുടി കോരൻപറമ്പ്‌ പന്തീരാങ്കാവ്‌ റോഡ്‌, വാർഡ്‌ 18(­300000.00)
 2. പാറക്കോട്ട്‌ താഴം വള്ളിയാട്ട്നൂഞ്ഞി റോഡ്‌, വാർഡ്‌ 3(300000.00)
 3. ചിറ്റിലക്കോട്ട്‌ മൂപ്പുകണ്ടം ഇളമനപ്പാടം റോഡ്‌, വാർഡ്‌ 1­(300000.00)
 4. പുളിക്കൽ താഴം പുൽപ്പറമ്പിൽ റോഡ്‌, വാർഡ്‌ 5(­300000.00)
Share Button