ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Category : Grama Panchayat,MPLADS

Total proposed amount : 21465000.00

 

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  

 
Sl.No

പദ്ധതി

           Amount
1

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വള്ളിയത്ത് എ.എം.എല്‍.പി

40000.00
2 കരുമല കളത്തില്‍ താഴെ കാരാട്ടു റോഡ്, 300000.00
3 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പുനൂര്‍ ജി.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, പൂനൂര്‍ . 20000.00
4 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ശിവപുരം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരിയാത്തന്‍കാവ് . 80000.00
5 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ജി.യുപി സ്കൂള്‍, ഉണ്ണികുളം 40000.00
6 വാളന്നൂര്‍ കാപ്പിയില്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 2 . 300000.00
7 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എസ്,എം.എം. എ.യു.പി സ്കൂള്‍, ശിവപുരം . 40000.00
8 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, എ.യു.പി സ്കൂള്‍, മങ്ങാട് . 75000.00
9 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, കരിമല എ.എം.എല്‍പി സ്കൂള്‍, വട്ടോളി ബസാര്‍ . 50000.00
10 നടപ്പാത, നോറോത്ത് ഇയ്യാട് റോഡ്, വാര്‍ഡ് 16 & 17 . 400000.00
11 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍, പൂനൂര്‍, മങ്ങാട് പി,ഒ . 250000.00
12 ഉക്കാച്ചി മനാരംവീട്ടില്‍ – കോലിയമ്പലത്ത് മഠത്തില്‍മുക്ക് റോഡ്, വാര്‍ഡ് 3 . 400000.00
13 കോമ്പൗണ്ട് ചുമര്, ജി.എല്‍.പി.എസ് പൂനൂര്‍ . 300000.00
14 കിണര്‍ – കരുമ്പൊയില്‍ – ചാമക്കാല കുടിവെള്ള പദ്ധതി, കരിയാത്തന്‍കാവ് . 300000.00
15 റോഡ്, തടത്തില്‍ ആനപ്പാറ റോഡ് . 500000.00
16 തെങ്ങിന്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി,   . 200000.00
17 റോഡ്, തച്ചാംമ്പൊയില്‍ ഹരിജന്‍ കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 2 . 300000.00
18 റോഡ്, പാറച്ചാലില്‍ കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 14 . 300000.00
19 റോഡ്, കരുവാട്ടക്കുന്ന് കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 13 . 400000.00
20 സ്റ്റേജ്, ശിവപുരം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ . 600000.00
21 കുടിവെള്ള പദ്ധതി – ആറപ്പാട്ടക്കുന്ന്, ഉണ്ണികുളം 200000.00
22 പാലത്തലക്കല്‍ – തോട്ടുങ്ങലവയല്‍ -ചെറിയാരമ്പത്ത് – താഴെകീഴഞ്ചേരി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 3, 8, 4  . 500000.00
23 ശാന്തി നഗര്‍, നായാട്ടുകുന്ന് റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്‍ഡ് 8 . 1000000.00
24 കേലോത്ത് താഴം  – വടക്കുമ്പാട് റോഡ്, വാര്‍ഡ് 22, ഉണ്ണികുളം 200000.00
25 വല്ലിയോത്ത് – ജി.എല്‍.പി സ്കൂള്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 15 . 300000.00
26 ജ്ഞാറപൊയില്‍ – ഉമ്മിണിക്കുന്ന് റോഡ് . 500000.00
27 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഗവണ്‍മെന്‍റ് എല്‍.പി സ്കൂള്‍ കാന്തപുരം . 50000.00
28 തെങ്ങിന്ക്കുന്നുമ്മല്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി . 200000.00
29 വല്ലിയോത്ത് – കാരാട്ടു റോഡ്, വാര്‍ഡ് 15 . 300000.00
30 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഈസ്റ്റ് എ.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, കാന്തപുരം . 50000.00
31 കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ജി.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, മാടത്തുംപൊയില്‍ . 50000.00
32 കരുമല കൊമ്പില്‍ ചൂരക്കണ്ടി റോഡ് . 500000.00
33 കൊല്ലോന്നുമ്മല്‍ തറയില്‍  – ആനപ്പാറ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 10 . 1000000.00
34 മൂഴിയോട്ടുതാഴം – ഭഗവതിചാലില്‍ കോഴിയോട്ട് താഴെ കാരാരപ്പള്ളി റോഡ് . 400000.00
35 തെക്കെപുറയില്‍ – രാരിച്ചന്‍കണ്ടി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 18 . 300000.00
36 എം.എം പറമ്പ മൊകായി അരീക്കരക്കണ്ടി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 5 . 300000.00
37 വട്ടക്കണ്ടി അരീക്കരക്കണ്ടി, പുതിയാമ്പ്ര റോഡ്, വാര്‍ഡ് 6 . 300000.00
38 കരിങ്കാളി കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 7 . 400000.00
39 കാപ്പി- ചിറ്റാരിക്കുന്നു – അമ്പലപ്പറമ്പ് റോഡ് (എസ്.സി)  . 500000.00
40 എ.കെ.ജി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) . 500000.00
41 കരിങ്കാളി – നായാട്ടുക്കുന്ന് – ശാന്തിനഗര്‍ റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്‍ഡ് 7 & 8 . 1000000.00
42 ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക് ടൗണ്‍, വാര്‍ഡ് 8 . 600000.00
43 വീര്യമ്പ്രം – ര്‍ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 19 . 500000.00
44 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ജി.എം.എല്‍.പി സ്കൂള്‍, ഉണ്ണികുളം 50000.00
45 മഞ്ഞമ്പ്ര – കോട്ടോത്തല  – മുതാരിക്കല റോഡ് . 1000000.00
46 കള്ളന്തോട്ടില്‍ ഉലിന്‍കുന്ന് എസ്.സി കോളനി – മാലൂര്‍ക്വാറി റോഡ്, (എസ്.സി)  . 490000.00
47 കോട്ടായില്‍ താഴെ – മഞ്ഞമ്പ്രമല എസ്.സി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി)  . 1000000.00
48 തേങ്ങിന്‍തോട്ടം എടവനി കോളനി റോഡ് (എസ്.സി) . 500000.00
49 പാറച്ചാലില്‍ പുറയില്‍ ഹരിജന്‍ കോളനി റോഡ് ഫൂട്ട്പാത്ത് (എസ്.സി) വാര്‍ഡ് 20 . 200000.00
50 കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പി.ടി.എം.യു.പി സ്കൂള്‍, പള്ളിയോത്ത്, എകരൂള്‍, ഉണ്ണികുളം 60000.00
51 എ.കെ.ജി കോളനി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 17 (എസ്.സി) . 600000.00
52 ശാന്തിനനഗര്‍ പള്ളിയാറക്കാവ് റോഡ് (എസ്.ടി) വാര്‍ഡ് 8 . 490000.00
53 നായാട്ടുകുന്ന് പള്ളിയാറക്കാവ് റോഡ് (എസ്.ടി), വാര്‍ഡ് 8 . 350000.00
54 ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ്, പൂന്നൂര്‍ അങ്ങാടി . 600000.00
55 ചേപ്പാല – പാലയുള്ളകുന്ന് – പൈക്കാപ്പുറം കണ്ടി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 11, 9 . 400000.00
56 കണ്ടിയോത്ത് ആനപ്പാറ റോഡ്, വാര്‍ഡ് 15 . 300000.00
57 ചക്കിട്ടക്കണ്ടി – മാവുള്ള കണ്ടി റോഡ്, വാര്‍ഡ് 10 . 480000.00
 58 പുതിയമ്പ്രമല കുടിവെള്ള പദ്ധതി (എസ്.സി), വാര്‍ഡ് 6 . 400000.00

ആകെ

21465000.00

 

Share Button