ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 15811976.00

“Read More”
Share Button

ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 12455000.00

“Read More”
Share Button

കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 14900000.00

“Read More”
Share Button

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 13270000.00

“Read More”
Share Button

കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 13390000.00

“Read More”
Share Button

കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 16767575.00

“Read More”
Share Button