താമരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 16500000.00

“Read More”
Share Button

നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 16535000.00

“Read More”
Share Button

കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 13202606.00

“Read More”
Share Button

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 21465000.00

“Read More”
Share Button

നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 9665000.00

“Read More”
Share Button

ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 14750000.00

“Read More”
Share Button