പെരുവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 12200000.00

“Read More”
Share Button

കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 11995650.00

“Read More”
Share Button

ഓമശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 9455000.00

“Read More”
Share Button

ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 15430000.00

“Read More”
Share Button

കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 9950000.00

“Read More”
Share Button

മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed amount : 15658794.00

“Read More”
Share Button