കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 14900000.00

“Read More”
Share Button

കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 13270000.00

“Read More”
Share Button

കക്കോടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 13390000.00

“Read More”
Share Button

കാക്കൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 16767575.00

“Read More”
Share Button

പനങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total proposed Amount : 15186550.00

“Read More”
Share Button

ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Total Proposed Amount : 12024000.00

“Read More”
Share Button